26 april 2024

Den store hyseanalysen: Hvilke bunntemperaturer blir den fanget på og hvordan har hysa flyttet seg med årene?

Vi har analysert flere år med fangstdata og klimadata, slik at du endelig kan få svaret på hvor hysa trives best og hvilken bunntemperatur du bør se etter.

Skrevet av

Åsmund Brekke

De optimale hysetemperaturene.

De optimale hysetemperaturene i Catchwise-kartet.

Før vi begynner

Denne analysen tar kun for seg fangst av nordøstarktisk hyse for norske trålere over 30m. Vi ser på fisket i 2021-2024, mer spesifikt perioden februar til april som representerer over 75% av den totale fangsten for denne flåten. Vi analyserer kun hal der hyse er den fisken det er fisket mest av.

Kjapt om hysa

Hysa er som kjent en bunnfisk i torskefamilien. På bunnen eter hysa virvelløse dyr, men spiser også andre fisk og fiskeegg. Den nordøstarktiske hysa et utbredt fra Stad i sør til Svalbard i nord, og har hovedgyteområde på Tromsøflaket[1].

Bunntemperatur

Siden hysa er en bunnfisk er det naturlig å se på hvilken bunntemperaturer hysa trives best på. Til dette bruker vi vår egen dataplattform vi har utviklet i Catchwise, som inneholder informasjon om både fangst, bunntemperaturer, overflatetemperaturer, plankton, havstrømmer, oppdrift og mye mer.

I bildet under ser vi denne fangsten i Catchwise plattformen. Ulike farger representerer forskjellige år. For denne analysen skal vi kun se på egga, da brorparten av fangsten skjer her. For havforskerne der ute vil det si statistikkområdene 04-07, 04-17, 04-18, 12-01 og 12-07.

En oversikt over hysefangst med trål 2021-2024

Oversikt over alle fangstoperasjoner av hyse 2021-2024 i uke 10-12. Ulike farger indikerer ulike år, og større sirkel betyr større hal.

Hvilken bunntemperatur fanges hysa på?

Når vi sammenligner på tvers av år ser vi at bunntemperaturen for hysa i snitt ligger på rett over 6°, og en finner 50% av alle hysehalene på en bunntemperatur mellom 5.57 og 6.52°. Hvis du har lyst å se hvilke områder som har denne bunntemperaturen akkurat nå, kan du enkelt i Catchwise filtrere på dette intervallet.

Bunntemperaturkart i Catchwise der du kan filtrere på ønsket temperaturintervall

I Catchwise kan du filtrere på ønsket intervall for alle miljøkart. Her er kun områder der bunntemperaturen er mellom 5.5 og 6.5° fargelagt.

I bildet under har vi laget en oversikt over hvilke bunntemperaturer du finner 90% av hysefangstene innenfor fra måned til måned. Vi har gruppert to og to områder, da disse varierer forholdsvis lite mtp. temperatur.

Oversikt over hvilke bunntemperaturer 90% av hysehalene er fanget innen fra måned til måned på tvers av år.

Oversikt over hvilke bunntemperaturer 90% av hysehalene er fanget innen fra måned til måned på tvers av år.

Fra topp til bunn:

Statistikkområde 12-01 og 12-07

  • februar: 5.1 - 6.4°
  • mars: 4.8 - 6.8°
  • april: 5 - 6.3°

Statistikkområde 04-17 og 04-18

  • februar: 5.3 - 6.9°
  • mars: 5.2 - 7°
  • april: 5.2 - 6.7°

Statistikkområde 04-07 og 05-35

  • februar: 5.4 - 7.1°
  • mars: 5.4 - 7.1°
  • april: 5.1 - 7.0°

Har hysa endret mønster over tid?

Det er greit å se på hysefangst på tvers av år for å få et inntrykk av hvilke omgivelser hysa liker seg best på, men vi vet også at havet er i konstant endring. Temperaturen i havet øker.

Det har også vært indikasjoner på at årets hysefangst ser vesentlig annerledes ut enn tidligere år. I en artikkel publisert av Fiskebåt 9. april rapporterer Fiskebåt om at det er store mengder hyse i år, og at den befinner seg på litt andre steder en før. Skipper Egil Skarbøvik på Ramoen nevner i samme artikkel at det kan være hyse fra russisk sone i Barentshavet som har vandret inn til norskekysten for å gyte, og at bestanden rundt Bjørnøya har minket [2].

Fra 2021 til 2023 kan vi se at fangsten av hyse har endret seg markant. Bildet under viser prosentvis endring av totalvekt fra 2021 til 2023 i hvert statistikkområde fra FDIR. Dataene viser at det har vært en betydelig endring i fangst av hyse for denne fartøysgruppen, og at hysefisket trender mot kysten.

Prosentvis endring av fangst pr lokasjon fra 2021 til 2023. Fangst i de mest kystnære lokasjonene har økt, mens de nordligste lokasjonene har minket.

Vi ser enda større endringer hvis vi sammenligner 2021 med 2024, men på grunn av NFDs beslutning om å ha 30 dagers forsinkelse på denne fangstdataen[3] får vi ikke tatt med hele hysesesongen i skrivende stund.

Derfor blir sammenligningsgrunnlaget litt dårligere. Resultatene er likevel vist under, og tyder på at det har vært en tydelig endring i disse statistikkområdene, og at hysa har beveget seg nærmere kysten.

Prosentvis endring av fangst per lokasjon fra 2021 til 2024. Tallene fra 2024 inkluderer tom. 28 mars.

Konklusjon

Basert på analysen over ser det ut som om hysefisket for trålflåten har beveget seg nærmere kysten de senere årene, og vi ser at bunntemperaturen hysa stort sett befinner seg mellom 5-7 grader for denne flåtegruppen. Vi vet at havet er en komplekst økosystem, så det er nok ikke bunntemperaturen alene som avgjør hvor hysa står, men vi håper at dette kan gi en smakebit på hvordan en kan bruke dataanalyse for finne gode fiskeplasser.

Brenner du inne med mange spørsmål etter denne analysen eller kunne tenkt deg en lignende analyse for f.eks blåkveite? Kontakt oss, så kan vi se hva vi får til!

Kilder